Ο πιο διαδεδομένος τύπος εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Στην ασύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει όχι μόνο σε διαφορετικό χώρο από τον εκπαιδευτή αλλά και σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία διεξαγωγής και δημιουργίας του μαθήματος. Οι μαθητές δεν είναι αναγκασμένοι να βρίσκονται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο την ίδια χρονική στιγμή.

Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τρεις κύριες μέθοδοι ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης:

 1. Αυτοδιδασκαλία όπου ο εκπαιδευόμενος εκπαιδεύεται μόνος του.
 2. Ημιαυτόνομη εκπαίδευση όπου επιπλέον της αυτοδιδασκαλίας υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή.
 3. Συνεργαζόμενη (Collaborative) Εκπαίδευση κατά την οποία εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν ασύγχρονα μεταξύ τους, αλλά τηρείται χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης της αποκτηθείσας γνώσης και παράδοσης εργασιών.

Τα πλεονεκτήματα της ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης είναι πολλά:

Ευελιξία

 • Δεν απαιτείται φυσική παρουσία σε συγκεκριμένο χώρο.
 • Επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να προχωρά με το ρυθμό που επιθυμεί.
 • Εκπαιδευόμενοι διάφορων επιπέδων μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς πρόβλημα.
 • Δυνατότητα επανάληψης του μαθήματος.
 • Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση στις σημειώσεις ανά πάσα στιγμή.
 • Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές στο διαδίκτυο.
 • Η διδακτική ύλη μπορεί να ανανεώνεται σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις.

Κόστος

 • Είναι οικονομικότερη από την κλασική εκπαίδευση.
 • Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους μετακινήσεων.

Αποτελεσματικότητα

 • Μεγαλύτερη απορροφητικότητα γνώσεων σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης.
 • Ταχύτερη εκμάθηση σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης.